سهام عدالت !؟

سلام علیکم

امروز برای کاری رفته بودم شهر و کارم که در شهرداری تمام شد در مسیر شهرداری تا ایستگاه این چیه ون های محل ما یک جایی بود که بارها از جلویش رد می شدم و کلی آدم آنجا بود ولی این بار خیلی خلوت بود !

در آنجا که قبلها مدرسه ای ابتدایی بود حالا اختصاصش داده بودند به محل ثبت نام برای سهام عدالت .

یکبار یادم می آید عیال از بس گفت که بابا دارند ثبت نام می کنند و فلان و فلانی می گویند رفتم آنجا و خیلی شلوغ بود ، همین دم عیدی سال گذشته و پیش از انتخابات ، که همان در دریافتم که بی ربط بوده اخبار ثبت نام ! هرچند با آن شلوغی اگر هم ربطی بما داشت فکر نمی کنم نوبت به من می رسید . 

امروز دیدم خلوته و گفتم یک سری بزنم ، کارهم که نداشتم و داشتم برمی گشتم خانه ، وارد حیاط و بعد هم یکی از اطاقها شدم که چند نفر آقا و خانم پشت میز و این چیه رایانه مشغول بودند و یکی دو تا هم ارباب رجوع داشتند .

از یکی از آقایان پرسیدم ما برای ثبت نام چه باید بکنیم ؟ گفت روستای هستی ، گفتم خیر ، بعدش پرسید ، کارمند ؟ بازنشسته ؟ راننده ی تاکسی ؟ و یکی دوتای دیگر که یادم نمانده که پاسخم خیر بود .

یکی از آنها اینکه آیا بیمه هستم ؟

خلاصه عذر خواست که فقط اینها را ثبت نام می کنند و ما هم از آنجا خارج شدیم و به طرف ایستگاه این چیه ون ها راه افتادیم که برگردیم خانه .

/ 0 نظر / 40 بازدید